RSS Feed

ຄວາມສຸກ

ຄວາມສຸກ

ຢ່າເຮັດໜ້າບູດໜ້າບຽ້ວໄປເລີຍ ເພາະເຈົ້າອາດບໍ່ຮູ້ວ່າມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນຕົກຫຼຸມຮັກນໍາຮອຍຍິ້ມຂອງເຈົ້າ

 

ຈົ່ງເຊຶ້ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ! ໝັ້ນໃຈນໍາຄວາມສາມາດຂອງຕົນ! ປາດສະຈາກການທອ່ມໂຕເຮັດໃຫ້ຕົນຕົກຕໍາ ແຕ່ຕ້ອງມີເຫດຜົນ ແລະໝັ້ນໃຈກັບກໍາລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງປະສົບກັບຄວາມສໍາເລັດ ຫຼື ມີຄວາມສຸກໄດ້

 

ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ຄົນອຶ່ນໄດ້ ແມ່ນມວ່ນນໍາການໃຫ້ ແລະການໃຫ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສຸກ

 

ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງການຮອຍຍິ້ມຫຼາຍທີ່ສຸດ ນອກເໜຶອແຕ່ວ່າຜູ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ເປັນຄົນມັກຍິ້ມເລີຍ

 

ຄົນເຮົາຕ່າງກໍ່ໃຊ້ຫົນທາງຕ່າງກັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສຸກ ມີແຕ່ວ່າເຂົາເຮັດບໍ່ຄືກັນກັບເຈົ້າໝົດບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົານັ້ນເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ

 

ຄວາມສຸກແມ່ນການທີ່ເຮົາແມ່ນເລືອກເອົາມັນມາ ບາງເທຶ່ອຄວາມສຸກນັ້ນກໍ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມສູງ

 

ການກະທໍາໃດໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນວ່ານໍາດ້ວຍຄວາມສຸກສະເໝີໄປ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄວາມສຸກໃດທີ່ໄດ້ມາ ປາດສະຈາກການກະທໍາ

 

ມີແຕ່ຄົນໂງ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ຊອກຫາຄວາມສຸກມາດົນນານ, ຜູ້ສະຫຼາດແມ່ນປຸກສ້າງຄວາມສຸກໃນຕົນໂຕຂອງເຂົາເອງ

 

ວັນເວລາທີ່ເຈົ້າເສຍໄປກັບຄວາມມວ່ນຊຶ່ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍໄປຫຼ້າ ເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກແມ່ນມີຄຸນຄ່າ ແລະສໍາຄັນສະເໝີ

 

ຜູ້ທີ່ຮູ້ເລີກເຊິ່ງເຖີງແສງສະຫວ່າງນໍາມາແຫ່ງຄວາມສຸກ ຜູ້ນັ້ນແມ່ນຈະບໍ່ມີວັນໄດ້ພົບກັບສາຍຝົນ

 

ທຸກນາທີ່ເຈົ້າເກີດໃຈຮ້າຍ ເຈົ້າແມ່ນເສຍເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ ໖໐ ວິນາທີ່

 

ຄວາມາສໍາເລັດບໍ່ແມ່ນກຸນແຈໄປຫາຄວາມສຸກ ຄວາມສຸກນັ້ນແມ່ນກຸນແຈແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ເຈົ້າຮັກ-ມັກ ເຮັດແລ້ວ ແມ່ນເຈົ້າແມ່ນຈະໄດ້ພົບກັບຜົນສໍາເລັດ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: